Google Kartalar Scraper-iň semalt syn

Google Kartalar Scraper, esasan, API ulanman Google-dan maglumatlary gyrmak üçin ulanylýar. Soňra bu maglumatlary öz iş sanawlaryňyzyň maglumatlar bazasyny köpeltmek, köpçülikleýin e-poçta ibermek ýa-da has köp girdeji gazanmak üçin maglumat ýygnamak üçin ulanyp bilersiňiz. Google Kartalar Scraper, dürli web sahypalaryndan maglumatlary çykarmaga ukyply doly awtomatlaşdyrylan ulgam. Diňe açar söz we ýeri girizmeli we Git düwmesine basmaly. Web sahypaňyzyň aşagynda, gyrylan maglumatlara alyp barjak nyşan görersiňiz. Internetdäki atlary, salgylary, düşündirişleri, Zagat tekstini, synlary we beýleki maglumatlary gyrmak üçin Google Kartalar Scraper (Google ýer skraperi hem diýilýär) ulanyp bilersiňiz.

Google Kartalar näme?

Google Kartalar, Google tarapyndan işlenip düzülen web kartalaşdyryş hyzmaty. Köçe kartalaryny, emeli hemra suratlaryny, köçeleriň 360В ° panoramik görnüşini, hakyky ulag şertlerini we awtoulag, aýak, welosiped ýa-da köpçülikleýin awtobus bilen syýahat meýilnamalaryny hödürleýär. Lars we Jens Eilstrup Rasmussen 2004-nji ýylda “Where 2 Technologies” taslamasynyň çäginde Google Kartalary tasladylar. Google Kartalaryň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, bu hyzmatyň öň tarapy Ajax, XML we JavaScript-i ulanmagydyr. Mundan başga-da, Google Kartalarda kartalary öz bloglaryňyza ýa-da üçünji tarap web sahypalaryna ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän we şäher guramalary we kärhanalary üçin ýer tapýan toplumlaýyn API bar.

“Google Kartalar” hemra görnüşi “ýokardan aşak” we “guşlaryň gözi” görnüşi bilen hem bellidir. Şäherleriň we şäherleriň ýokary çözgütli şekilleri 700-den 1200 futa çenli uçýan uçardan, beýleki suratlar bolsa NASA-nyň emeli hemralaryndan alnan.

Indi, Google Kartalar we Google Kartalar Scraper hakda pikirimiz bar. Google Kartalar Scraper-iň iki alternatiwasyny ara alyp maslahatlaşmagyň wagty geldi.

1. Oktoparse

Geň zat, “Octoparse” hemme taraplaýyn bolup, gözleg netijelerini Google Kartalardan aýyrmaga mümkinçilik berýär. Bu hyzmaty ulanyp, internetden maglumatlary aňsatlyk bilen ýygnap we çykaryp bilersiňiz we netijeleri Octoparse-iň öz maglumatlar bazasynda ýa-da gaty diskiňizde saklap bilersiňiz. “Google Places Scraper” -den ýadasaňyz we ösen gural isleseňiz, “Octoparse” siziň üçin dogry wariantdyr. Maglumat meýdançalarynda myhmanhana we restoran atlary, web sahypalary, telefon belgileri, salgylar we umumy bahalar bar. Diňe döwmek isleýän maglumatlaryňyzy görkezmeli we “Octoparse” öz işini talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza görä ýerine ýetirer.

2. WebHarvy

“Octoparse” ýaly, “WebHarvy” ep-esli wagt bäri işleýär we islegleriňize görä düzülip bilner. Google Kartalardan we şuňa meňzeş hyzmatlardan maglumatlary çykarmak üçin bu hyzmaty sazlap bilersiňiz. Belli bir ýer, atlar, poçta kodlary, aragatnaşyk maglumatlary we işewür bäsdeşleriňiziň ýerleşýän ýerleri üçin karta koordinatlary (giňişlik / uzynlyk) ýaly maglumatlary alyp bilersiňiz.

“Octoparse” we “WebHarvy” ikisi hem ulanmak aňsat we ähli web brauzerleri we operasiýa ulgamlary bilen utgaşykly. Bu gurallary internetden göçürip alyp bolýar we Google Kartalardan peýdaly maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar.

send email